1.3.2024
Bedřich
5771
204
1.3.2024
Bedřiška
1381
366
Správcem osobních údajů je: pavel@jandora.cz

Účelem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na dalším zveřejnění osobních údajů podnikatelů získaných z veřejných rejstříků (v podobě zajištění ekonomické stránky své podnikatelské činnosti). V daném případě je dán i zájem třetích osob, respektive veřejnosti, na dostupných a strukturovaných informacích o ekonomicky aktivních subjektech a obecně zájem na zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí. Kategorie osobních údajů: identifikační osobní údaje podnikatelů (jméno, příjmení, bydliště a IČ, včetně odkazu na daný veřejný rejstřík) V případě, že informace budou z veřejných rejstříků vymazány existuje automatizovaný proces, který tyto informace aktualizuje.

Jako subjekt údajů máte následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům: V případě, že se chcete zeptat, zda web zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informaci o tom, zda ke zpracování dochází, a pokud tomu tak je, máte právo k vašim údajům získat přístup.
Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Pokud se domníváte, že web o vás zpracovává nepřesné osobní údaje nebo chcete osobní údaje doplnit, máte právo požadovat opravu nebo doplnění osobních údajů.

Právo na výmaz („Právo být zapomenut“): Požádáte-li o výmaz osobních údajů, provozovatel webu vaši žádost posoudí a vaše osobní údaje vymaže, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány; b) zpracování je protiprávní; c) vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů nebo d) odpadla zákonná povinnost ke zpracování osobních údajů na základě práva EU nebo právních předpisů vnitrostátního práva.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Požádáte-li o omezení zpracování osobních údajů, provozovatel webu vaše osobní údaje znepřístupní nebo provede úkony zpracování, které budou zapotřebí pro řádný výkon uplatnění tohoto práva.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo požadovat, abychom předali vaše osobní údaje, zpracovávané automatizovaně (v elektronické formě) jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo na přenositelnost osobních údajů můžete využít za podmínky, že web zpracovává vaše osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínky, že je to technicky proveditelné. V případě, že by výkonem tohoto práva mohly být nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných fyzických osob, nebudeme moci vašemu požadavku vyhovět.

Právo vznést námitku: V případě, že uplatníte své právo vznést námitku proti zpracování a pokud posoudíme vaši žádost jako oprávněnou, ukončíme bez zbytečného odkladu zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: Máte právo se obrátit se svou stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
Verze pro mobilní telefony a zařízení
Přepnout na verzi pro počítače
Kontakt: pavel@jandora.cz
1,5 tis. To se mi líbí
TOPlist